Sau Khi Thanh Toán Website Của Bạn Mất Bao Lâu Để Bắt Đầu Hoạt Động?

Sau Khi Thanh Toán Website Của Bạn Mất Bao Lâu Để Bắt Đầu Hoạt Động?

Thông thường kể thử khi bạn thanh toán thành công website của bạn sẽ được kích hoạt sau 15 phút và sẽ có 1 email thông báo gửi đến bạn để thông báo website của bạn bất đầu hoạt động.